Chỉ số PII cung cấp bức tranh tổng thể về kinh tế, xã hội từng địa phương

Chỉ số PII cung cấp bức tranh tổng thể về kinh tế, xã hội từng địa phương